چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

امور فرهنگیمشاهده همه

همایش بازاریابی گردشگری پایدار

[ ۲۳/۰۷/۹۷ ] - آرشیو کل اخبار

بازدید از مجموعه سالمندان رشت

[ ۱۸/۰۷/۹۷ ] - آرشیو کل اخبار

فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر فوتسال

[ ۱۲/۰۷/۹۷ ] - آرشیو کل اخبار

امور دانشجوییمشاهده همه

عدم برگزاری جلسات سرکار خانم پور آقا

[ ۲۴/۰۷/۹۷ ] - آرشیو کل اخبار

عدم برگزاری جلسات آقای مهدی نصراللهی

[ ۲۴/۰۷/۹۷ ] - آرشیو کل اخبار

عدم برگزاری جلسه آقای رشیدی

[ ۲۴/۰۷/۹۷ ] - آرشیو کل اخبار
بالا