جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

راهنمای استفاده از سامانه مجازی

 

 

 

راهنمای کلی و کامل

 
     

راهنمای ورود اساتید

 

راهنمای ورود دانشجویان

 

بالا