مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی ارشد


فرم ها

۱. فرم پروپزال کارشناسی ارشد ۲. فرم تاییدیه اصلاحات پایان نامه  ۳. فرم تعیین استاد راهنما و مشاور ۴. ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد راهبرد  ۵. فرم تایید حضور جلسات دفاع  ۶. فرم تمدید سنوات  ۷. تعهد نامه اصالت پایان نامه ۸. فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ۹. فرم گزارش کارآموزی (pdf)  ۱۰. فرم گزارش کارآموزی ...