هیئت موسس

  •  دکتر عادل آذر
  • دکتر خداداد حسینی
  • دکتر مهر علی همتی نژاد
  • دکتر محمدرحیم رمضانیان
  • دکتر رضا اسماعیل پور