هیئت امناء

  • آقای دکتر عادل آذر
  • آقای دکتر فرهاد شیرینی (نماینده وزیر)
  • آقای دکتر علیرضا حسن زاده
  • آقای دکتر رضا راعی
  • آقای دکتر علی رضائیان
  • حجت الاسلام محمد تقی غضنفری