کارشناسی ناپیوسته-فنی و مهندسی

  • مهندسی حرفه ای کامپیوتر- نرم افزار
  • مهندسی حرفه ای معماری