مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • حسابداری
  • مدیریت صنعتی
  •  مدیریت بازرگانی
  •  مدیریت بیمه
  •  مدیریت جهانگردی
  • مهندسی حرفه ای کامپیوتر- نرم افزار
  • مهندسی حرفه ای معماری