مقطع کارشناسی ارشد

 • حسابداری

 • حسابرسی

 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 • مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

 • مدیریت بازرگانی گرایش مدیرت استراتژیک

 • مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی     

 • مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک

 • مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 • مدیریت مالی

 • مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی

 • مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی  

 • مهندسی معماری

 • مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

 •  مهندسی صنایع گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده ها

 • روان شناسی عمومی