مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

فراخوان شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
تعداد بازدید:۶۸۶
فراخوان شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان رشته مدیریت

کلید واژه ها: موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه آموزش عالی راهبرد راهبرد شمال مرکز مهارت آموزی


( ۱ )

نظر شما :