شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

راهنمای استفاده از سامانه مجازی

 

راهنمای ورود اساتید 

 

راهنمای ورود دانشجویان 

بالا