دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

عدم تشکیل جلسات درس سرکار خانم آقائی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای پورعیسی در تاریخ ۲۱مهر

ادامه مطلب

اطلاعیه استاد طبائی

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس آقای دکتر پیروز مورخ ۲۰ مهر ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس آقای اسدی نژاد مورخ ۲۰ مهر ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس آقای مهردوست مورخ ۲۰ مهر ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس خانم پورسهراب مورخ ۲۰ مهر ۹۸

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای نیکزاد

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه درس آقای مغرورپرکار در تاریخ ۱۷مهر

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۸۱

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی- استراتژیک مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۸۱

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۱۹مهر ۹۸

ادامه مطلب
بالا