چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

برنامه کلاس درس پژوهش عملياتي(2) آقاي کاظمي

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي درس پروژه آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعيه

ادامه مطلب

اطلاعيه ي تحويل پروژه كارآموزي به استاد كشاورز

اطلاعيه

ادامه مطلب

اطلاعيه ي تحويل پروژه كارآموزي به استاد ميرزنده دل

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي درس پروژه آقاي حاجي پور

اطلاعيه

ادامه مطلب

اطلاعيه ي تحويل پروژه كارآموزي به استاد جهادي فرد

اطلاعيه

ادامه مطلب

شروع کلاس های تربیت بدنی

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي درس پروژه آقاي حاجي پور

اطلاعيه

ادامه مطلب

اطلاعيه ي تحويل پروژه كارآموزي به استاد تندكار

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي درس پروژه آقاي حاجي پور

اطلاعيه

ادامه مطلب

اطلاعيه ي تحويل پروژه كارآموزي به استاد اسدي

اطلاعيه

ادامه مطلب

کلاس توجیهي درس پروژه آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعيه

ادامه مطلب
بالا