پنج شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

کلاس جبرانی زبان خارجه استاد فرجاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد تندکار

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد جباری

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی پروژه استاد جباری

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی آمار در مدیریت ۱ استاد جباری

اطلاعیه اطلاعیه ۱

ادامه مطلب

کلاس جبرانی تفسیر موضوعی استاد سیف اللهی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی تحقیق در عملیات (۱) استاد کاظمی

اطلاعیه 

ادامه مطلب

کلاس جبرانی مدیریت تولید استاد کاظمی

گروه ۱   گروه ۲

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس استاد کاظمی روز پنج شنبه

اطلاعیه اطلاعیه ۲

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی استاد حائری

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان

دانشجویان مشروحه ذیل طبق برنامه زمانبندی درجلسه توجیهی با حضور مدیران محترم گروه حضور یابند:   مدیریت بازرگانی و جهانگردی   مدیریت صنعتی و بیمه   حسابداری   معماری و کامپیوتر

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد طالبی

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا