یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات آقای علیجانی پور در تاریخ ۶ خرداد ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای پیمان انصاری در تاریخ ۴ خرداد ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات آقای رفیع زاده در تاریخ ۳ خرداد ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات آقای حسینی در تاریخ ۳ خرداد ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات آقای پوررجب در تاریخ ۸ خرداد ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای کاشانی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت

اطلاعیه

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات آقای باقرپور در تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره جدید ۵ رقمی(دورشوال) موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات استاد هجرتی مورخ ۲۴ اردیبهشت ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات استاد مبرانیا مورخ ۳۰ اردیبهشت ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات استاد رنجبر ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۹۶

ادامه مطلب