چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

عدم برگزاری جلسات درس استاد عموئی چهارشنبه ۱۱اردیبهشت

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد صفائی چهارشنبه ۱۱اردیبهشت

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس جناب آقای مهدوی فر در روز سه شنبه

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد غرایاق زندی چهارشنبه ۱۱اردیبهشت

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۶۲

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته آقای دکتر احمدی در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس متون تخصصی به زبان انگلیسی آقای دکتر عسکری پور در روز جمعه مورخ ۱۳اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته آقای دکتر رضائی کلیدبری در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی جناب آقای دکتر نوربخش در روز جمعه مورخ ۱۳اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس درس سمینار آقای دکتر آذر در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر آذر در روز پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس جناب آقای موسوی فر در روز سه شنبه

ادامه مطلب
بالا