پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

فرم ها

فرم پروپزال کارشناسی ارشد

فرم تاییدیه اصلاحات پایان نامه

فرم تعیین استاد راهنما و مشاور

ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد راهبرد

ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد راهبرد برای ورودی های ۹۵ و بعد از آن

فرم تایید حضور جلسات دفاع 

فرم تمدید سنوات 

تعهد نامه اصالت پایان نامه

فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

بالا