چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

فرم ها

فرم پروپزال کارشناسی ارشد

فرم تعیین استاد راهنما و مشاور

فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد راهبرد

فرم تایید حضور جلسات دفاع 

فرم تمدید سنوات 

بالا